วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ติดตามสำรวจโรงฆ่าสัตว์

ดำเนินการสำรวจสถานที่ฆ่าสัตว์ในพื้นที่ เพื่อทราบข้อมูลของผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ พร้อมแจ้งให้ทราบถึงสถานะภาพของลักษณะอาชีพและการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ได้บูรณาการขอความร่วมมือจากสถานีวิทยุชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์ของโรคสุกรและข้อแนะนำที่นำไปใช้ควบคุมป้องกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น