วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขับเคลื่อนโรงฆ่าสัตว์ 2556

5 ตุลาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว โดยมีนายคฑาสิทธิ์    เนื่องหล้า เป็นประธานดำเนินการครั้งนี้ตามนโยบายอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ และการพัฒนาขับเคลื่อนโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง 2555 สาระสำคัญยิ่งคือส่วนของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเชียงดาว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานะพักใช้นั้น ปัญหานี้นายศักดิ์ชัย ห่านตระกูล (นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว)มีแผนที่จะแก้ไขปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์โดยใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท ถือเป็นก้าวเริ่มต้นของอำเภอเชียงดาวที่จะได้มีโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน อันเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค มติที่ประชุมยังได้บูรณาการข้อมูลการฆ่าสัตว์ในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนในคราวต่อไป

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ติดตามพัฒนาโรงฆ่าสัตว์

7 กรกฎาคม 2554 กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายอุทัย ชัยชนะทอง ได้ร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลเชียงดาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง แนวทางการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานะพักใช้ โดยมีเทศบาลตำบลเมืองนะ / เทศบาลตำบลเมืองงาย เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง และผู้ประกอบการที่มีความสนใจ เข้าร่วมประชุมและรับทราบแนวทางปฏิบัติ

ประชุมผู้ประกอบการฆ่าและจำหน่ายสัตว์

8 กรกฎาคม 2554 ขอความร่วมมือผู้ประกอบฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ ประชุมเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และแจ้งถึงสถานการณ์โรคระบาดของสุกร พร้อมชี้แจงร่วมโครงการเขียงสะอาดและร่วมเป็นเครือข่ายแจ้ง ข่าวสารด้านความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อกิจกรรมด้านปศุสัตว์ในทุกๆด้าน

ติดตามสำรวจโรงฆ่าสัตว์

ดำเนินการสำรวจสถานที่ฆ่าสัตว์ในพื้นที่ เพื่อทราบข้อมูลของผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ พร้อมแจ้งให้ทราบถึงสถานะภาพของลักษณะอาชีพและการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ได้บูรณาการขอความร่วมมือจากสถานีวิทยุชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์ของโรคสุกรและข้อแนะนำที่นำไปใช้ควบคุมป้องกัน