วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขับเคลื่อนโรงฆ่าสัตว์ 2556

5 ตุลาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว โดยมีนายคฑาสิทธิ์    เนื่องหล้า เป็นประธานดำเนินการครั้งนี้ตามนโยบายอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ และการพัฒนาขับเคลื่อนโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง 2555 สาระสำคัญยิ่งคือส่วนของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเชียงดาว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานะพักใช้นั้น ปัญหานี้นายศักดิ์ชัย ห่านตระกูล (นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว)มีแผนที่จะแก้ไขปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์โดยใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท ถือเป็นก้าวเริ่มต้นของอำเภอเชียงดาวที่จะได้มีโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน อันเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค มติที่ประชุมยังได้บูรณาการข้อมูลการฆ่าสัตว์ในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนในคราวต่อไป